Edenra

แหล่งรวมสาระความบันเทิงรูปแบบใหม่

คุกกี้ (Cookies)

คือสิ่งที่เก็บข้อมูลของ Website ต่างๆเอาไว้บน Web Browser ที่คุณใช้ เพื่อนำมาใช้งานในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน เป็นต้น

เราใช้งานคุกกี้อย่างไร

ณ ปัจจุบันเราหลีกเลี่ยงการใช้งานคุกกี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน จึงทำให้เราเลือกที่จะใช้งานคุกกี้ให้น้อยที่สุด มีแต่เพียงคุกกี้ที่บันทึกการเข้าสู่ระบบและจาก Website ภายนอกเท่านั้น เช่นจาก ตัวเล่น video ของ youtube twitch plyr หรือจากการตรวจสอบผู้ใช้งานว่าเป็นมนุษย์หรือไม่ของ hcaptcha เป็นต้น

สิ่งที่เราใช้แทนคุกกี้

ณ ปัจจุบันเราใช้การบันทึกข้อมูลแบบ local storage แทนการใช้คุกกี้เป็นส่วนใหญ่ แม้จะไม่เหมือนกับคุกกี้ 100% แต่ก็เพียงพอที่จะใช้งานใน Website Edenra.com ได้อย่างไม่มีปัญหา

สิ่งที่เราบันทึกข้อมูล

เราใช้สำหรับบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานที่ได้สมัครสมาชิกกับ Edenra.com เท่านั้น

นโยบายการใช้งานคุกกี้

ทาง Edenra.com ใช้งานคุ้กกี้สำหรับบันทึกการเข้าสู่ระบบการใช้งานสมาชิกภายใน Edenra.com เท่านั้น นอกจากนั้นคุณสามารถดูการใช้งานคุกกี้ในด้านต่างๆได้จาก Website ภายนอกที่เราใช้งานภายใน Website Edenra.com ได้ดังนี้

Youtube

https://www.youtube.com/t/

https://www.youtube.com/about/policies/

twitch

https://www.twitch.tv/p/legal/cookie-policy/

plyr

https://plyr.io/

hcaptcha

https://www.hcaptcha.com/privacy

https://www.hcaptcha.com/terms